főoldal | szolgáltatások | partnerek | típusok | akciók | kapcsolat | adatkezelés | www.opel.hu

Szerviz csereautó
Bérautó
Hosszú távú    autóbérlés
Tartós bérleti    szolgáltatás
Flotta-üzemeltetés

Budapest régió
Észak-Kelet régió
Észak-Nugat régió
Dél-Magyarország
   régió

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelő

Név: RENTPONT Járműkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cég rövidített neve: RENTPONT Kft.)
Székhely: 1163 Budapest, Hősök fasora 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-685566
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:  11965240-2-42
Képviseli: Beznoszka László Zsolt, ügyvezető
Telefonszám: (06-1) 401-3103, 401-3104
E-mail cím: opelrent@opelrent.hu
Honlap: http://www.opelrent.hu

Alkalmazott jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”);
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény („Tbtv.”);
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.);
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény („Kknyt.”);
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”);
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény („Új Be.”);
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény („Szbtv.”).

Adatbiztonság (technikai, szervezési intézkedések):

Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.
Az Adatkezelő

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
 • biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
 • biztosítja, hogy a folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhessenek hozzá, és hogy a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva tartsák.

Adatkezelések:

 • Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelések
  • Szerviz csereautóval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (szerviz idejére gépkocsi bérlet) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az Kknyt. 34. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Szbtv. 220. § szakaszában meghatározott szabálysértés elkerülése érdekében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: a szerviz idejére gépkocsi bérletet igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek esetében képviselői és kapcsolattartói, valamint a gépjárművet ténylegesen vezető természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • természetes személy esetén: vezeték- és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, vezetői engedély száma és érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, külföldi személy esetén állampolgársága;
 • jogi személy esetén: képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail cím, telefonszám, valamint a gépjárművet vezető természetes személy esetében az előző pontban meghatározott személyes adatok.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Be. 71. § (1) bek., Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 56/A. §, Kkt. 21/A.§ (2),(4), Kknyt. 33. § (3), 34.§ (5)].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók.

  • Gépkocsi bérlettel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (gépkocsi bérlet) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az Kknyt. 34. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Szbtv. 220§. szakaszában meghatározott szabálysértés elkerülése érdekében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: gépkocsi bérletet igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek esetében képviselői és kapcsolattartói, valamint a gépjárművet ténylegesen vezető természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • természetes személy esetén: vezeték- és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, vezetői engedély száma és érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, külföldi személy esetén állampolgársága;
 • jogi személy esetén: képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail cím, telefonszám, valamint a gépjárművet vezető természetes személy esetében az előző pontban meghatározott személyes adatok.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Be. 71. § (1) bek., Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 56/A. §, Kkt. 21/A.§ (2),(4), Kknyt. 33. § (3), 34.§ (5)].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók.

  • Hosszú távú gépkocsi bérlettel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (hosszú távú gépkocsi bérlet) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az Kknyt. 34. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Szbtv. 220§. szakaszában meghatározott szabálysértés elkerülése érdekében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: a hosszú távú gépkocsi bérletet igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek esetében képviselői és kapcsolattartói, valamint a gépjárművet ténylegesen vezető természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • természetes személy esetén: vezeték- és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, vezetői engedély száma és érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, külföldi személy esetén állampolgársága;
 • jogi személy esetén: képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail cím, telefonszám, valamint a gépjárművet vezető természetes személy esetében az előző pontban meghatározott személyes adatok.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Be. 71. § (1) bek., Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 56/A. §, Kkt. 21/A.§ (2),(4), Kknyt. 33. § (3), 34.§ (5)].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók.

  • Tartós bérlettel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (tartós bérlet) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az Kknyt. 34. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Szbtv. 220§. szakaszában meghatározott szabálysértés elkerülése érdekében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: a tartós bérletet igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek esetében képviselői és kapcsolattartói, valamint a gépjárművet ténylegesen vezető természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • természetes személy esetén: vezeték- és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, vezetői engedély száma és érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, külföldi személy esetén állampolgársága;
 • jogi személy esetén: képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail cím, telefonszám, valamint a gépjárművet vezető természetes személy esetében az előző pontban meghatározott személyes adatok.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Be. 71. § (1) bek., Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 56/A. §, Kkt. 21/A.§ (2),(4), Kknyt. 33. § (3), 34.§ (5)].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók.

  •  Flotta üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (flotta üzemeltetés) kapcsolatos kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint az Kknyt. 34. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Szbtv. 220§. szakaszában meghatározott szabálysértés elkerülése érdekében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: a flotta üzemeltetést igénybe vevő természetes személyek, valamint jogi személyek esetében képviselői és kapcsolattartói, valamint a gépjárművet ténylegesen vezető természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • természetes személy esetén: vezeték- és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, vezetői engedély száma és érvényességi ideje, e-mail cím, telefonszám, külföldi személy esetén állampolgársága;
 • jogi személy esetén: képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail cím, telefonszám, valamint a gépjárművet vezető természetes személy esetében az előző pontban meghatározott személyes adatok.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Be. 71. § (1) bek., Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 56/A. §, Kkt. 21/A.§ (2),(4), Kknyt. 33. § (3), 34.§ (5)].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók.

  • Partnerlista vezetése

Az adatkezelés célja: az érintett által kezdeményezett kapcsolattartás és az érintettel esetlegesen később kötött szerződés előkészítésének megkönnyítése.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ügyfeleinek adatait ne kelljen minden egyes érintett általi kapcsolatfelvétel vagy újabb szerződéskötés során rögzítenie.

Az érintettek köre: Adatkezelő természetes személy ügyfelei, jogi személy ügyfeleinek képviselői, kapcsolattartói.

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve, e-mail címe és telefonszáma.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásától az érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

Más adattovábbítás: -

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállalók

  • Kapcsolatfelvétel ügyfél által

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyféllel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Az érintettek köre: Adatkezelővel kapcsolatot kezdeményező természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

Más adattovábbítás: -

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon, elektronikusan.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, munkavállaló, akit az ügyfél megkeresett.

  • Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése

Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az érintettek köre: Adatkezelő álláshirdetésére, betöltetlen állására jelentkezők.

A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok.

Különleges adatok: csak abban az esetben és olyan különleges adatok, amit az érintett az önéletrajzában önkéntesen megad.

Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó állás betöltésétől való értesítéstől számított legfeljebb 30 napig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

Más adattovábbítás: -

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon, elektronikusan.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető.

  • A honlap (http://www.opelrent.hu/index.html) webanalitikai célú adatkezelése, cookie-k (sütik)

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak azonosításához és testreszabott kiszolgálásához.

Az érintettek köre: a honlapra látogatók.
A kezelt személyes adatok köre: IP cím, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Különleges adatok: -
Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb 10 nap

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

Más adattovábbítás: -

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, rendszergazda

 • Partnerekkel kapcsolatos adatkezelés
  • Partnerekkel kötött szerződések teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnerek, jogi személy partnerek képviselői, kapcsolattartói.

A kezelt személyes adatok köre: jogi személy képviselőinek, kapcsolattartóinak vezeték- és utóneve, e-mail címe és telefonszáma.

Különleges adatok: -

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek biztosítása

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: -

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, pénzügyi vezető.

 • Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelések
  • Munkaviszony létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése, bérszámfejtés és egyéb munkáltatói kötelezettségek ellátása.

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének és az Mt. 10. § (1) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

Az érintettek köre: Adatkezelő munkavállalói.

A kezelt személyes adatok köre:

 • név (vezeték- és utónév),
 • születési név (vezeték- és utónév),
 • születési ideje,
 • születés helye
 • anyja születési neve (vezeték- és utónév),
 • lakcíme,
 • állampolgársága,
 • adóazonosító jele,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma),
 • nyugdíjas törzsszám  (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • személyi igazolvány száma,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • bankszámlaszáma,
 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 • előző munkahely kilépő papírja,
 • munkakör,
 • munkaviszony típusa,
 • rész- / teljes munkaidős,
 • FEOR szám,
 • fizikai /szellemi,
 • munkarend,
 • kivett (évi rendes) szabadság,
 • ki nem vett (évi rendes) szabadság,
 • rendkívüli szabadság,
 • betegszabadság,
 • pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele, érvényes diákigazolvány meglétének ténye,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 • fénykép,
 • önéletrajz,
 • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 • a munkavállaló munkájának értékelése,
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa,
 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése,  azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 • külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
 • munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok.

Különleges adatok: munkavállalót ért baleset körülményei.

Az adatkezelés időtartama: munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnésétől számított 5 évig, könyvelési iratokat az érintett üzleti évtől számított 8 évig, a nyugdíjfolyósítással kapcsolatos személyes adatokat a nyugdíj mértékének megállapításáig.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói feladat

OPULENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1165 Budapest, Miklós utca 15.

Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá a bérszámfejtési feladatok elvégzése

F-CONTROLL Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1195 Budapest, Petőfi u 31/B III. em. 11.

Állandó könyvvizsgálói feladatatok ellátása

TURBOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1163 Budapest, Hősök fasora 50.

Informatikai rendszerek üzemeltetése (rendszergazda)

HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 35.

Informatikai alkalmazás (SAP rendszer) üzemeltetése

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szeréna út 5/3.

Állandó jogi szolgáltatás nyújtása

Más adattovábbítás: munkaügyi jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (így különösen érintett munkaszerződését) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának), valamint társadalombiztosítási igazgatási szervek és állami adóhatóság részére.

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött munkaszerződés alapján munkavállaló ellássa kötelezettségeit [Mt. 42. § (2) a) pontja, 285. § (1) bek.], továbbá a Tbtv. 44. § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

Hozzáférési jogosultsággal rendelkezik: ügyvezető, pénzügyi vezető.

Utoljára frissítve: 2018. május 25.

Balesetmentes autózást kíván Önnek az OPELrent.

©2002 Rentpont Kft